Higienos institute pradedama Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos plėtra apimanti ikimokyklinio ugdymo įstaigas
2018-05-18

2018 m. gegužės 9 d. Higienos institutas ir Europos socialinio fondo agentūra  pasirašė sutartį, pagal kurią Higienos institutas pradeda vykdyti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-622 „Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas“ projektą – 08.4.2-ESFA-V-622-01-0010.

Projekto ,,Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos plėtra ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ tikslas mažinti sveikatos netolygumus, gerinant vaikų sveikatos stebėseną ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Siekiama įdiegti papildomą VSS IS posistemę ir adaptuoti IS ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų sveikatos stebėsenai, taip siekiant efektyviau mažinti sveikatos netolygumus. Išplėtus VSS IS ikimokyklinio ugdymo įstaigose, šalies mastu bus kaupiami duomenys apie ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos būklę, sudarytos galimybės šių duomenų analizei, padidės vaikų sveikatos stebėsenos efektyvumas. Turint tikslią informaciją apie ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos būklę pagerės vaikams teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, nuo kurių tikslingumo ir kokybės priklauso vaikų sveikata. Projektas prisidės prie visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros darbuotojų bendradarbiavimo, sprendžiant svarbiausias vaikų sveikatos problemas. Gydytojų užpildytos pažymos automatiniu būdu pateks į sistemą. Statistinėje apskaitos formoje Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ nurodytos vaiko sveikatos priežiūros rekomendacijos ugdymo procesui bus įgyvendinamos laiku, nes ikimokyklinėse įstaigose dirbantiems specialistams nebereikės patiems apibendrinti pateiktų popierinių pažymų. Specialistai turės įrankį, kuris leis apibendrinti vaikų sveikatos duomenis ir formuoti ataskaitas, reikalingas detaliai įstaigą lankančių vaikų sveikatos analizei ir stiprinimo procesui užtikrinti. Vaikų tėvai ir mokyklos bendruomenė bus įgalinti aktyviau dalyvauti vaiko sveikatos priežiūroje. Savivaldybių specialistai galės palyginti ikimokyklinio ugdymo įstaigų duomenis tarpusavyje, matyti netolygumus GIS žemėlapiuose, kas padės tiksliau įvertinti sveikatos sutrikimų apimtis ir charakteristikas, nustatyti rizikos grupes bei pokyčių tendencijas bei priimti kitus sprendimus, užtikrinant kryptingą ir efektyvų vaikų ir jaunimo sveikatos politikos formavimą savivaldybių ir nacionaliniu lygmeniu.

Įgyvendinus projektą visuomenės sveikatos priežiūros specialistai įgis galimybę naudotis vieninga VSS IS, kurioje sukaupti duomenys leis detaliai analizuoti ir vertinti ikimokyklinio amžiaus ir bendrai visų vaikų sveikatos būklę. Sistema užtikrins išsamių duomenų, reikalingų vaikų sveikatos sutrikimų prevencijos priemonėms numatyti, pateikimą suinteresuotoms institucijoms.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti:  Šarūnas Alasauskas, tel.: (85) 2612084 arba el. paštu: sarunas.alasauskas@hi.lt