Finansavimas

2018 m. gegužės 9 d. Higienos institutas ir Europos socialinio fondo agentūra  pasirašė sutartį, pagal kurią Higienos institutas pradeda vykdyti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-622 „Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas“ projektą – 08.4.2-ESFA-V-622-01-0010.

Projekto vykdymo laikas 2018–2020 m.

Bendra projekto vertė 1 135 684 Eur

Projekto tikslas

Mažinti sveikatos netolygumus, gerinant vaikų sveikatos stebėseną ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Projekto uždavinys

Įdiegti VSS IS ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Projekto veiklos

1. VSS IS diegimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose modelio parengimas (atsiųsti).

2. VSS IS ikimokyklinio ugdymo įstaigų posistemės sukūrimas ir įdiegimas.

3. Kompiuterinės ir programinės įrangos (470 komplektų) įsigijimas ir pristatymas savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistams.

4. Mokymų visuomenės sveikatos biurų specialistams pravedimas ir baigiamoji konferencija visuomenės sveikatos biurų, savivaldybių atstovams.

Projekto rezultatai

Įgyvendinus projektą visuomenės sveikatos priežiūros specialistai įgis galimybę naudotis vieninga VSS IS, kurioje sukaupti duomenys leis detaliai analizuoti ir vertinti ikimokyklinio amžiaus ir bendrai visų vaikų sveikatos būklę. Sistema užtikrins išsamių duomenų, reikalingų vaikų sveikatos sutrikimų prevencijos priemonėms numatyti, pateikimą įvairioms suinteresuotoms institucijoms.

 

Daugiau informacijos gali suteikti Registrų skyriaus vadovas (projekto vadovas) Šarūnas Alasauskas, sarunas.alasauskas@hi.lt, tel. (8 5) 261 2084.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2014 birželio 9 d. įsigaliojo trišalė sutartis tarp Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Higienos instituto ir Centrinės projektų valdymo agentūros, pagal kurią Higienos Institutas vykdė 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ finansuojamą projektą „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“ - NOR-LT11-SAM-01-TF-01-001.

Projekto vykdymo laikas 2014–2017 m.

Projekto bendra vertė 1 770 540 Eur

Projekto tikslas 

Sukurti ir įdiegti bendrą Lietuvoje vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą, skirtą sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui. 

Projekto uždaviniai 

1.    Išanalizuoti vaikų sveikatos stebėsenos situaciją Lietuvoje ir įvertinti papildomų duomenų poreikį.
2.    Sukurti ir įdiegti vieningą valstybės mastu vaikų sveikatos stebėsenos sistemą.

Projekto rezultatai

Įgyvendinus projektą sukurta ir įdiegta Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema, kuri leis stebėti šalies mokyklinio amžiaus asmenų sveikatos būklės kitimą ir su vaikų sveikatos gerinimu susijusius sprendimus priimti remiantis objektyvia ir išsamia informacija.

 

 Daugiau informacijos gali suteikti Registrų skyriaus vadovas (projekto vadovas) Šarūnas Alasauskas, sarunas.alasauskas@hi.lt, tel. (8 5) 261 2084.